ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας,

Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος»,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ομιλίες