ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Αναπληρωτής Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος,
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

Προεδρείο


Ομιλίες