ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αλλεργιολόγος,

∆ιευθυντής Αλλεργιολογικού Τµήµατος,
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών,
Αθήνα


Προεδρείο