ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»


Προεδρείο