ΜΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α «Λαϊκό»


Προεδρείο