ΚΟΜΠΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αλλεργιολόγος,

Προσ/νή προϊσταμένη Αλλεργιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Προεδρείο