Κλινικό Φροντιστήριο Ι: Αξιολόγηση της αλλεργικής ευαισθητοποίησης – ποια είναι η αξιοπιστία των εργαστηριακών μεθόδων;

Feb 5, 2021

09:00

45min

Στόχοι Μαθήματος:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν ότι η παρουσία αντισωμάτων IgE δεν σημαίνει υποχρεωτικά αλλεργία. Η «αλλεργική ευαισθητοποίηση» βασίζεται σε μετρήσεις των IgE, που γίνονται με διαφορετικές μεθόδους.
  • Nα ξεχωρίζουν τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μεθόδων (όπως ευαισθησία, ειδικότητα, όρια αξιοπιστίας), ώστε να μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για κάθε περίπτωση.

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr